مارکتینگ و بازاریابی مد و لباس مهمترین مسئله در رشته مد ولباس است که به آموزشها و بیان تجربیات صاحبان صنعت در گسترش دانش مارکتینگ در مد کمک خواهیم کرد.